Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010

Το Ψήφισμα της Κοινότητας για τον Καλλικράτη


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2010
Συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου :
Αριθμό απόφασης 1

Περίληψη
Η Κοινότητα μπροστά στη νέα διοικητική διαίρεση όπως εμφανίζεται στο σχέδιο «ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ»

Στην Άρτα και στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την ...21η ,του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα μετά από την αριθμό 41/21-1 -2010 ., .Έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα κοινοτικό σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Μποχώτης Γιάννης
2 Γκίζας Χρήστος Γκούντας Κων.
3 Φλώρος Νικ.
4.Καραγιάννης Ιωάννης 5,Τζίμας Βας,
6. Νικολάου Ιωάννης
7. Κούτσικος Νικ.
8. Καραβασίλης Γείοργ.Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου και αφού εισηγήθηκε το πρώτο (Ι) θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής : Βρισκόμενοι μπροστά στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται, με την προτεινόμενη, σύμφωνα με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» νέα διοικητική διαίρεση της χώρας και καλούμαστε να τοποθετηθούμε και να πάρουμε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Κοινότητας μας.
Τα πρώτα συμπεράσματα που έχουμε από το σχέδιο αυτό δεν είναι και τα καλύτερα για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε ότι οδηγούμαστε στην κατάργηση του Α' Βαθμού με την δημιουργία νέων μορφωμάτων στη βάση των παλιών επαρχιών και ταυτόχρονα τη δημιουργία απρόσωπων εξουσιών με έλλειμμα δημοκρατίας χωρίς την αμεσότητα της Τοπικής αυτοδιοίκησης που γνωρίζουμε ,με συνέπεια οι αποφάσεις για τις τοπικές υποθέσεις να λαμβάνονται μακριά από τους δημότες χωρίς τον έλεγχο από αυτούς. Ταυτόχρονα το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος του περίφημου σχεδίου σταθερότητας που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΟΜΙΣΙΟΝ, από τους εκπροσώπους της παραχωρώντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και των εργαζομένων.
Ταυτόχρονα βλέπουμε την κατάργηση των Κοινοτήτων της χώρας μας λες και αυτό ήταν το πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Και' όμως από την 01/01/99 εδώ και 12 χρόνια δηλαδή που διατηρήθηκαν ως αυτόνομοι OTA αποτέλεσαν πρότυπα Περιφερειακής ανάπτυξης τρέχοντας με 10πλάσιους ρυθμούς απ'ότι, τα δημοτικά διαμερίσματα των Καποδιστριακών Δήμων, συμμετείχαν στην υλοποίηση προγραμμάτων (2ΰ ΚΠΣ, 3° ΚΠΣ. ,ΕΠΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ) προετοίμασαν την ένταξη τους και στο ΕΣΠΑ. Έτσι οι κάτοικοι μόνιμοι, και εποχιακοί τίΰν ορεινών Κοινοτήτων της Πίνδου και όχι μόνο μπορούν να περηφανεύονται για τον τόπο τους και τις κοινότητες τους που είναι ταυτόχρονα από τους πιο υγιείς οικονομικά ΟΤΑ χωρίς χρέη και χωρίς να έχουν μετατραπεί σε φορομπηχτικούς μηχανισμούς . Δηλαδή μας λέτε ότι οι Κοινότητες αποτύχανε και πέτυχαν οι μεγάλοι και ισχυροί
Δήμοι (βλέπε απίστευτα χρέη και απίστευτου ύψους δημοτικά τέλη ) Κόντρα στην πραγματικότητα. «Μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας…μέγεθος εχούσης… » ναι σωστά το αντιλαμβάνεστε: Τραγωδία.
Η Κοινότητα μας βρίσκεται στο κέντρο των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ο όγκος των οποίων δυτικά ορθώνει ένα τοίχος 2300μ ,σε απόσταση 72 km από την ΑΡΤΑ και άλλα τόσα από το ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ έδρα του Δήμου Αθαμανίας η οποία διανύεται και στις δύο περιπτώσεις σε 1 ώρα και 45 λεπτά αφού εισέλθουμε για κάμποσα km και στο νομό Ιωαννίνων.
Αποτελεί από το 1916 ( ΥΠ..ΕΣ.3240/20-01-1916 ) μεταβατική Κοινότητα που εδρεύει καλοκαίρι στους Μελισσουργούς και χειμώνα στην Άρτα ακολουθώντας την παραδοσιακή μετακίνηση της πλειονότητας των κατοίκων της .Παρουσιάζει δηλαδή ιδιόμορφα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και επικοινωνεί με τον πρώτο όμορο δήμο του Ν Άρτας (Δήμος Αγνάντων) μέσω του Ν. Ιωαννίνων (Δήμος Πραμάντων) .Αυτός ο ιδιόμορφος χαρακτήρας της (ορεινότητα ,γεωγραφικός διαμελισμός, ιδιάζουσα δημογραφική περίπτωση, συγκοινωνιακός αποκλεισμός ) συνετέλεσαν στην παραμονή της ως κοινότητα με το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ όπως άλλωστε και οι όμοιες περιπτώσεις με αποτέλεσμα την κατακόρυφη ανάπτυξη της,
Προτείνεται σήμερα ως λύση μεγάλου και ισχυρού «Δήμου για την περιοχή μας » όπως στο σχέδιο του Ι.Τ.Α. φαίνεται (Δήμος Αθαμανίας, Δήμος Αγναντων, Κοινότητα Θεοδωριάνων, Κοινότητα Μελισσουργών) όπου μερικοί μάλιστα προτείνουν να ενισχυθεί, και με το Δήμο ΤΕΤΡΑΦΥΑΙΑΣ (!!!).
Στο κέντρο αυτού βρίσκεται το ΒΟΥΑΓΑΡΕΑΤ. (έδρα του Δ. Αθαμανίας) άρα και διοικητικό κέντρο του νέου Δήμου με μέγεθος 540.000 στρεμμάτων. Η Κοινότητα μας απέχουσα από αυτό 72km και σε χρόνο οδήγησης 1 ώρα και 45 λεπτά τουλάχιστον οδηγείται ως πρόβατο επί σφαγή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα.
Προτείνω λοιπόν στο Κ.Σ να αποφασίσει ότι για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε και απαιτούμε την παραμονή της κοινότητας μας ως αυτόνομου ΟΤΑ μέσα σε ένα περιβάλλον όμως που θα μπορεί να επιζήσει για το οποίο ο νομοθέτης θα λάβει ειδική πρόνοια όπως και στο σχέδιο I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και το αίτημα μας αυτό είναι σύμφωνο και με παλαιότερες αποφάσεις του Κ.Σ. καθώς και όλων των Λαϊκών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα μας και ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό .Έτσι η Κοινότητα μας θα συνεχίσει την αλματώδη ανάπτυξη της όπως οι άνθρωποι της την ονειρεύονται και 0α αυτοδιοικείται πραγματικά. Εάν μείνει έστω και μία Κοινότητα στη χώρα απαιτούμε να είμαστε και εμείς Κοινότητα.
Εάν δεν παραμείνει καμιά Κοινότητα στη Χώρα μας ζητούμε την ένωση της Κοινότητας Μελισσουργών με τον όμορο Δήμο Αγνάντων σε ένα Δήμο «ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» και με έδρα την ΑΓΝΑΝΤΑ που μάλιστα βρίσκεται πάνω στο δρόμο Μελισσουργών -Άρτας με τον οποίο επικοινωνούμε .Τηρεί αυτός ο Δήμος το κριτήριο της ορεινότητας αποτελείται από κατοίκους με κοινά προβλήματα κοινές καταβολές κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Οι αποστάσεις μεταξύ των ορίων του είναι λογικές αναπτύσσεται με ήπιο τρόπο και πολιορκητικό κλοιό τον ορεινό τουρισμό διατηρεί παραδοσιακά χαρακτηριστικά, αποφεύγει γεωγραφικές ακρότητες και ταυτόχρονα δεν οδηγεί σε μαρασμό την κοινότητα μας.
Ο κ. Νικολάου Ιωάννης καταθέτει την πρόταση του :
Κε Πρόεδρε ,κ. συνάδελφοι με το νέο «ΣΧΕΔΤΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εξαγγέλθηκε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα διοικητικά όρια των Νομών και προφανώς δεν θα υιοθετηθούν προτάσεις για συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων διαφορετικών Νομών. Ως εκ τούτου πρόταση μας για ένα Δήμο Τζουμέρκων που να συνενώνονταν ο Δήμος Πραμάντων ,Αγνάντων και η Κοινότητα Μελισσουργών δεν θα είχε έγκριση και αποδοχή. Βέβαια δεν γνωρίζω εάν με επιμονή διεκδίκησης θα μπορούσαμε να έχουμε επιθυμητό αποτέλεσμα με σωστή αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μας .
Παρ'όλο που θα ήτο ένα εύρωστος Δήμος με θετικά κυρίως αποτελέσματα στην Νέα εποχή όπως ανάπτυξη, λειτουργικότητα αποτελεσματικότητα στη Διοίκηση με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές αλλά και άλλες που όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε ,δεν είναι σαφές εάν μπορεί να διεκδικηθεί. Κατά την ίδια σκέψη βλέπω) ως απίθανη τη λύση της συνένωσης μας με το Δήμο Αρταίων ,εκμεταλλευόμενοι τη μεταβατικότητα της κοινότητας μας από το 1916 και όχι μόνο (6 μήνες θερινή έδρα στους Μελισσουργούς και 6 μήνες χειμερινή έδρα εντός του Δήμου Αρταίων). Επομένως προτείνω να διεκδικήσουμε την παραμονή μας ως κοινότητα Αυτόνομη, εάν και εφόσον πιστεύουμε και κάνουμε πράξη τώρα και στο μέλλον τα θετικά μας στοιχεία αφενός και αφετέρου με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί να δρομολογήσουμε στην κοινότητα μας να δημιουργηθούν υποδομές ταυτόχρονα με την ευελιξία στόχευσης στην Ανάπτυξη και την προοπτική μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Με δεδομένο την οικονομική μας αυτοτέλεια που θα πρέπει να έχουμε, εάν δεν οργανωθούμε και Διοικηθούμε σωστά, με μόνο γνώμονα την προκοπή της κοινότητας και των δημοτών μας πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα αναζητήσουμε την συνδρομή άλλων που πιθανόν, προηγούνται σε υποδομές με καλύτερη ευχέρεια στη Διοικητική Υποστήριξη και με θετικότερα και αποδοτικότερα αποτελέσματα.
Έχουμε και θετικά και Αρνητικά ως αυτόνομος φορέας. Πιστεύω ότι τα θετικά μας είναι περισσότερα σ'αυτή τη φάση.
Σε κάθε περίπτωση και εφ'όσον δεν μπορεί αυτό να επιτευχτεί η άλλη πρόταση μου είναι να ενωθούμε σε Δήμο με τον Υφιστάμενο Δήμο Αγνάντων, και μόνο αυτόν ,και να αποτελέσουμε το Δήμο Δ. Τζουμέρκων Ν. Αρτας ,τον μικρό ορεινό Δήμο πληθυσμιακά, όπως και ο Καλλικράτης επιτρέπει την δημιουργία του. Άλλωστε εκεί στοχεύει το σχέδιο μιλώντας για κατανομή των πόρων όχι μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια αλλά και με γεωγραφικά ,οικονομικά κλπ.
Επιτέλους σε αντίθεση με όλα όσα ίσχυαν να καταγραφεί η πραγματικότητα, να συνηθίσουμε, στις αλήθειες και να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες αφενός και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αφ'ετέρου.
Να μπορέσουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη στις γενιές που έρχονται το ότι οι Δημότες του Δήμου Δ. Τζουμέρκων Ν. Άρτας εύκολα να ονομάζουν και να θυμίζουν την καταγωγή τους ως Τζουμερκιώτες τουλάχιστον Έτσι λοιπόν όλα τα δημοτικά διαμερίσματα θα έχουν κοινή αναφορά στην καταγωγή τους και ένας έκαστος στο Δημοτικό του Διαμέρισμα.
Η Ανάπτυξη των Τζουμέρκων και η προοπτική που δίδεται μέσω του νέου σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μας βρίσκει έτοιμους οργανωτικά όσο θα έπρεπε. Η περιφερειακή ανάπτυξη που επιχειρείται χρειάζεται ενασχόληση και αυταπάρνηση πέραν μικροσκοπιμοτήτων ,ιδιαίτερα πολιτικών, και με μόνη φιλοδοξία αυτή που επαγγέλλεται ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ δηλ. την οργάνωση την ανάπτυξη και τους ευνοϊκούς όρους διεκδίκησης των πολιτών στην καθημερινότητα τους. Να δημιουργήσουμε τέλος πάντων Δήμους και κοινότητες δημιουργικούς για τον πολίτη και όχι σφραγίδες και γραφειοκρατικούς συνδέσμους με αναποτελεσματικότητα , αλλά ζωντανό κύτταρο της Τοπικής Κοινωνίας. Να συγκρατήσουμε τους πληθυσμούς και να τους αυξήσουμε μέσα από έργα ανάπτυξης, νέες θέσεις εργασίας κλπ. Αποτελούν τα Τζουμέρκα τομέα της βαριάς βιομηχανίας της περιφέρειας μας (Χειμώνα -Καλοκαίρι) και συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Επιτέλους η ισονομία και ισοπολιτεία να λειτουργήσουν και όχι να αποτελούν συνεχώς στόχο και διεκδίκηση ανέφικτη , διευκολύνοντας την παραγωγή και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Μόνον έτσι θα αποκλειστούν περιπτώσεις , όπως επιχειρείται από ορισμένους, το Πάρκο Τζουμέρκων να έχει έδρα την Παμβώτιδα.
Η ριζοσπαστική Δομική αλλαγή που βάζει νέα θεμέλια στη λειτουργία και τη δομή της πολιτείας πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του πολίτη και της αναβάθμισης των συνθηκών της ζωής του.
Ο κ. Κούτσικος Νικόλαος :
Κύριε Πρόεδρε κ. συνάδελφοι σχετικά με το θέμα της ημερησίας διάταξης Η Κοινότητα μας μπροστά στη νέα διοικητική διαίρεση όπως εμφανίζεται στο σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (αριθ. Πρόσκλησης 41/2010 έχω να κάνω τις παρακάτω) παρατηρήσεις:
1. Συμφωνώ επί της αρχής, για την ανάγκη εφαρμογής του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτό κατατέθηκε από την κυβέρνηση καθώς επίσης και με τις παρατηρήσεις-προτάσεις της ΚΕΔΚΕ όπως αυτές διατυπώνονται στην απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2010.
2. Είμαι αντίθετος με την πρόταση του Ι.Τ.Α που προτείνει να συνενοθούν οι Δήμοι Αθαμανίας, Αγνάντων και οι κοινότητες Μελισσουργών και Θεοδωριάνων σε νέο Δήμο. Στην πρόταση αυτή δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη τα αναπτυξιακά ,κοινωνικά, τοπικά, γεωγραφικά ,συγκοινωνιακά .ιστορικά και πολιτιστικά κριτήρια της περιοχής μας, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινότητας μας και κρίνεται απαράδεκτη,
3. Το μέλλον του χωριού μας ,λόγω της γεωγραφικής του θέσης είναι συνυφασμένο με το παρόν και το μέλλον της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων όπου αποτελεί και σημείο αναφοράς εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Κατόπιν των ανωτέρω η θέση μου για τη νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όσον αφορά το μέλλον της Κοινότητας μας είναι;
-Με βάση αντικειμενικά, γεωγραφικά, συγκοινωνιακά, δημογραφικά και αναπτυξιακά κριτήρια καθώς επίσης και του ότι το Χωριό μας είναι Ορεινό, βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 800 μ. με ότι αυτό συνεπάγεται ,προτείνω στο Σώμα να απορριφτεί η πρόταση του Ι.Τ.Α. και να παραμείνουμε Κοινότητα προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την διεκδίκηση και ικανοποίηση του αιτήματος αυτού .
- Σε περίπτωση που το αίτημα μας αυτό δεν ικανοποιηθεί προτείνω:
Να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την δημιουργία νέου Δήμου στον οποίο θα συνενωθούν η Κοινότητα μας , ο Δήμος Αγνάντων και όποιος άλλος ΟΤΑ της περιοχής των Τζουμέρκων επιθυμεί, καθότι πληρούνται πλήρως τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 100 «Κριτήρια Συνενώσεων για του Νέους Ισχυρούς Δήμους», της παραγράφου 53 « Νησιωτικότητα-Ορεινότητα» του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και του άρθρου 101 παρ.2 του Συντάγματος που αναφέρει «Η Διοικητική Διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές .κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες» αλλά και με τις Βασικές Προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΚΕΔΚΕ (Άρθρο 2 παρ.2.1 και 2.2) για την εφαρμογή της Διοικητικής μεταρρύθμισης.
Ο κ. Καραγιάννης συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου.
Ο κ. Τζίμας συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου
Ο κ. Φλώρος συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου
Ο κ. Γκίζας συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου
Ο Κ. Καραβασίλης συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου
Το συμβούλιο αφού άκουσε τις παραπάνω εισηγήσεις και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Με τις παρατηρήσεις του κ. συιιβούλου Νικολάου Ιωάννη)
-Να απαιτήσουμε την παραμονή της Κοινότητας μας ως αυτόνομου ΟΤΑ μέσα σε ένα περιβάλλον όμως που θα μπορεί να επιζήσει για το οποίο ο νομοθέτης θα λάβει ειδική πρόνοια όπως και στο σχέδιο I .ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και το αίτημα μιας αυτό είναι σύμφωνο και με παλαιότερες αποφάσεις του Κ.Σ καθώς και όλων των Λαϊκών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα μιας και ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό .Έτσι η Κοινότητα μας θα συνεχίσει την αλματώδη ανάπτυξη της όπως οι άνθρωποι της την ονειρεύονται και θα αυτοδιοικείται πραγματικά. -Εάν μείνει έστω και μία κοινότητα στη χώρα απαιτούμε να είμαστε και μείς Κοινότητα.
-Εάν δεν παραμείνει καμιά Κοινότητα στη Χώρα μας ζητούμε την ένωση της κοινότητας Μελισσουργών με τον όμορο Δήμιο Αγνάντων σε ένα Δήμο «ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» και με έδρα την ΑΓΝΑΝΤΑ που μάλιστα βρίσκεται πάνω στο δρόμο Μελισσουργών -Άρτας με τον οποίο επικοινωνούμε .Λυτός ο Δήμος θα τηρεί το κριτήριο της ορεινότητος αποτελείται από κατοίκους με κοινά προβλήματα κοινές καταβολές κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Οι αποστάσεις μεταξύ των ορίων του είναι λογικές αναπτύσσεται με ήπιο τρόπο και πολιορκητικό κλοιό τον ορεινό τουρισμό διατηρεί παραδοσιακά χαρακτηριστικά, αποφεύγει γεωγραφικές ακρότητες και ταυτόχρονα δεν οδηγεί, σε μαρασμό την Κοινότητα μας

Η πρόταση του κοινοτικού Συμβούλου Μελισσουργών Νικολάου Χρ. Κούτσικου για τον Καλλικράτη

΄Αρτα , 25 Ιανουαρίου 2010
Κύριε Πρόεδρε -Κύριοι Συνάδελφοι
-Σχετικά με το θέμα ημερησίας διάταξης {Η Κοινότητα μπροστά στη νέα διοικητική διαίρεση όπως εμφανίζεται στο σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (αριθ. Πρόσκλησης 41/2010} έχω να κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1.-Συμφωνώ ,επί της αρχής ,για την ανάγκη εφαρμογής του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτό κατατέθηκε από την Κυβέρνηση καθώς επίσης και με τις παρατηρήσεις-προτάσεις της ΚΕΔΚΕ όπως αυτές διατυπώνονται στην Απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ,που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2010.
2.-Είμαι αντίθετος με την πρόταση του Ι.Τ.Α. και της ΤΕΔΚ Ν.΄Αρτας που προτείνουν να συνενωθούν οι Δήμοι Αθαμανίας , Αγνάντων και οι Κοινότητες Μελισσουργών και Θεοδωριάνων σε νέο Δήμο.Στην πρόταση αυτή δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη τα αναπτυξιακά ,κοινωνικά ,τοπικά ,γεωγραφικά ,συγκοινωνιακά , ιστορικά και πολιτιστικά κριτήρια της περιοχής μας ,δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κοινότητάς μας και κρίνεται απαράδεκτη.
3.-Το μέλλον του Χωριού μας ,λόγω της γεωγραφικής του θέσης είναι συνηφασμένο με το παρόν και το μέλλον της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων όπου αποτελεί και σημείο αναφοράς εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Κατόπιν των ανωτέρω η θέση μου για την νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όσον αφορά το μέλλον της Κοινότητάς μας είναι:
-Με βάση αντικειμενικά ,γεωγραφικά ,συγκοινωνιακά ,δημογραφικά και αναπτυξιακά κριτήρια καθώς επίσης και του ότι το Χωριό μας είναι Ορεινό , βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 600 μ. με ό,τι αυτό συνεπάγεται ,προτείνω στο Σώμα να απορριφθεί η πρόταση της ΤΕΔΚ ΄Αρτας και να παραμείνουμε Κοινότητα προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την διεκδίκηση και ικανοποίηση του αιτήματός μας αυτού.
Σε περίπτωση που το αίτημά μας αυτό δεν ικανοποιηθεί προτείνω:
Να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την δημιουργία νέου Δήμου στον οποίο θα συνενωθούν η Κοινότητά μας ,ο Δήμος Αγνάντων και όποιος άλλος ΟΤΑ της περιοχής των Τζουμέρκων επιθυμεί ,καθότι πληρούνται πλήρως τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 100 «Κριτήρια Συνενώσεων για τους Νέους Ισχυρούς Δήμους» , της παραγράφου 53 «Νησιωτικότητα-Ορεινότητα» του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και του άρθρου 101 παρ.2 του Συντάγματος που αναφέρει «Η Διοικητική Διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές , κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες» αλλά και με τις Βασικές Προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΚΕΔΚΕ(΄Αρθρο 2 παρ.2.1 και 2.2) για την εφαρμογή της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ο Κοινοτικός Σύμβουλος
Νικόλαος Χρ.ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ.

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010

Οι δηλώσεις των συμμετασχόντων στην ημερίδα


Ο Βασίλης Μπεσλίκας (Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ραδοβιζιωτών) δήλωσε « Ο απόδημος ελληνισμός εδώ και πολλά χρόνια με συνέπεια και υπευθυνότητα παρεμβαίνει για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων της Ηπείρου. Οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις. Ενωμένοι οι απόδημοι και οι ντόπιοι κάτοικοι να τοποθετηθούν, καταθέτοντας τις δικές τους προτάσεις. Λέμε ναι στη συνένωση με όρους».
Ο Κώστας Παπακίτσος: (Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αγνάντων) δήλωσε «Εμείς στις 3 Ιανουαρίου μαζευτήκαμε στο σύλλογό μας, συζητήσαμε και καταλήξαμε ότι η συνένωση πρέπει να γίνει με κριτήρια το ανάγλυφο, την υποδομή, με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τα όρια των νομών».
Η Βίκυ Αράπη « Σας ενημερώνω ότι οι Γάλλοι επανέφεραν τις κοινότητες στον αρχικό θεσμό της αυτονομίας. Για να υπάρχουν συνενώσεις θα πρέπει να υπάρχουν υποδομές».
Ο Δημήτρης Ψηλός Πρόεδρος της Αδελφότητας Μελισσουργιωτών Αθήνας «: Εμείς ως κοινότητα ζητάμε να παραμείνουμε αυτόνομοι. Αν τούτο δεν είναι εφικτό τότε ζητάμε να υπαχθούμε στο Δήμο Πραμάντων, ο οποίος αν και βρίσκεται σε άλλο νομό είναι δίπλα μας ο πιο κοντινός».
Σκούτας (Καταρράκτης): «Αν δεν κάνουμε κάτι να αλλάξει η πορεία των Τζουμέρκων αναπτυξιακά ποιος θα πάει να μείνει στα Τζουμέρκα»;
Φλώρος (Άγναντα): «Δεν πρέπει να τρωγόμαστε ποιος είναι Τζουμέρκα και ποιος δεν είναι. Να υπάρξουν Ανατολικά και Δυτικά Τζουμέρκα. Να επιμείνουμε σε αλλαγές στα διοικητικά όρια».
Νάκης (Θεοδώριανα): «Ενώ υπήρχαν 15000 γιδοπρόβατα σήμερα δεν υπάρχει αναπτυξιακό έργο στην περιοχή. Ζητάμε άμεσα ένα χιονοδρομικό κέντρο στα Τζουμέρκα, την οδική σύνδεση Θεοδωριάνων – Μελισσουργών και με την Άρτα και τα Τρίκαλα».
Βασίλης Ρίζος (Μελισσουργοί): «Πώς θα γίνει συνένωση με το Βουργαρέλι χωρίς δρόμο σύνδεσης. Εμείς ζητάμε να παραμείνουμε αυτόνομοι. Αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο ας πάμε κατευθείαν στην Άρτα!!! Ή στα Πράμαντα».

Οι τοποθετήσεις των Δημάρχων της περιοχής Τζουμέρκων


Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Άρτας και Δήμαρχος Αγνάντων Χρήστος Χασιάκος δήλωσε «Πιστεύω ότι έγιναν αρκετά βήματα με τον Καποδίστρια, αλλά είναι δύσκολο να γίνουν άλλα βήματα από δω και πέρα με αυτό το σχήμα που υπάρχει Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι αν αυτοί οι δήμοι σήμερα έπαιρναν τέσσερις φορές πάνω τα χρήματα τα οποία παίρνουν τώρα, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όμως σήμερα έχει ανοίξει ο δρόμος για να γίνει η νέα διοικητική μεταρρύθμιση. Οι περισσότεροι αιρετοί θέλουν να γίνει η μεταρρύθμιση, γιατί βλέπουν ότι θα έχουν οφέλη και ο τόπος και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος. Ήδη αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και τέσσερα χρόνια. Δυο πράγματα θέλω να πω. Τα χρήματα που χρειάζονται για να γίνει αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση είναι περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Στον «Καλλικράτη» αναφέρεται ότι θα γίνουν συνενώσεις ολόκληρων δήμων και δεν αναφέρεται αν θα μπορούν να μετακινηθούν δημοτικά διαμερίσματα από τον ένα δήμο σε έναν άλλο. Είναι θέμα διαβούλευσης και των αιτημάτων που θα κατατεθούν και τι τελικά θα αποφασίσει το αρμόδιο υπουργείο. Στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. αποφασίστηκε να συζητηθεί πάλι το θέμα μόλις η κυβέρνηση ανοίξει τα χαρτιά της για το χωροταξικό στα τέλη Φεβρουαρίου. Τότε εμείς θα κρίνουμε αυτή την πρόταση και θα δούμε ποια θα είναι η τύχη της. Όσον αφορά το αποψινό ζητούμενο αν δηλαδή θα έχουμε έναν δήμο στα Τζουμέρκα, θα πρέπει να δούμε από πού ξεκινά αυτός ο δήμος. Από τα Συρράκο και τους Καλαρρύτες μέχρι τα Άγναντα ή απλώνεται μέχρι το Βουργαρέλι και το Αθαμάνιο; Θα πρέπει οι δήμοι, οι σύλλογοι και οι άλλοι φορείς της περιοχής να καταθέσουν προτάσεις. Πού θέλουν για παράδειγμα να πάνε η Δαφνωτή και η Σκούπα, Το Μονολίθι και η Πλατανούσα; Θέλουν να ‘ρθουν απέναντι μαζί μας; Πρέπει το διοικητικό Συμβούλιο εδώ να μαζέψει τις δικές σας προτάσεις και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.»
Ο Δήμαρχος Αθαμανίας κ. Οδυσσέας Δράκος δήλωσε «Κανείς φαίνεται δε θέλει να βάλει το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Δεν είναι ένα κείμενο ιδεών, καθώς πέρασε από διαβούλευση και επεξεργασία από την Κ. Ε. Δ. Κ .Ε. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό. Πώς θα ενωθούν οι δήμοι μεταξύ τους όταν το υπάρχον οδικό δίκτυο δε βοηθάει; Όταν ξεκίνησε ο Καποδίστριας ήμουν φοβερός πολέμιος, αλλά δεν δικαιώθηκα.. Ο καινούργιος Καποδίστριας με ή χωρίς πόρους είναι ένα καινούργιο βήμα . Να εκφράσω όμως το παράπονό μου διότι μας κάλεσε εδώ η Παντζουμερκιώτικη Ομοσπονδία, γιατί το αντικείμενο είναι ένα και εγώ θα το πω με το όνομά του όσο δυσάρεστος και αν γίνω. Τι θα γίνει ο Δήμος Πραμάντων που είναι κεντρικά Τζουμέρκα και κινδυνεύει να βρεθεί δεν ξέρω που, κύριε συνάδελφε ( απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Πραμάντων) αν θέλετε μου λέτε. Είναι δυνατόν εμείς, άνθρωποι με την ίδια κουλτούρα, άνθρωποι της περιοχής να πούμε στο συνάδελφο πού να πάει; Σε καμία περίπτωση. Μπορούμε όμως να του εκφράσουμε προσωπικά, δεν είναι θέμα οργάνων και να πούμε από τι συνοδεύεται αυτό. Θα μπορούσε ο συνάδελφος που το ξέρει το πρόβλημα γιατί εδώ και τέσσερις μήνες κάνει δηλώσεις σε εφημερίδες για το πώς πρέπει να γίνει, και καλά κάνει, δικαίωμά του είναι, τα συμφέροντα των δημοτών του εκπροσωπεί και καλά τα κάνει, να έρθει σε μία συζήτηση με τους όμορους δήμους και να πει, ρε παιδιά τι θα κάνουμε, δεν το κάνανε. Πήρανε τις αποφάσεις, τις πήρανε, παρουσιάζεται αυτό και αντί να μας πείτε πώς θα βοηθήσουμε σε αυτό το πρόβλημα, τι θα κάνουμε ρε παιδιά, γιατί αντιμετωπίζουμε και το παράδειγμα των Μελισσουργών που για να φτάσουμε στους Μελισσουργούς από αυτόν τον υποτιθέμενο Δήμο των νέων ΟΤΑ που θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να περάσουμε απ΄ τα Πράμαντα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάμε στο διπλανό Δήμο. Εμείς δεν είναι δυνατόν να σας πούμε όχι και σε καμία περίπτωση ούτε κανενός είδους ρατσισμού διακατεχόμαστε, ούτε καβαλημένοι είμαστε και ο ομιλών επειδή είναι απαλλαγμένος και δε θα είναι υποψήφιος, το λέω αυτό όχι γιατί αυτό με απαλλάσσει από το τεκμήριο στις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να σας πει τα πράγματα έτσι όπως είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι…Μη με βάζετε να αντιπαρατεθώ εδώ με κανένα. Τι να πω δηλαδή στον πρόεδρο της Σκούπας που είμαστε κάθε μέρα μαζί, ότι δεν θέλουμε τη Σκούπα να έρθει στο δήμο μας απέναντι: Δε γίνεται. Και βέβαια την θέλουμε. Θα το δούμε με γεωγραφικά κριτήρια και θα βοηθήσουμε όλοι μαζί . επίσης οφείλουμε αγαπητέ πρόεδρε να ξέρουμε και τη δική σας πρόταση ποια είναι για να βοηθήσουμε. Αλλιώς αντί να ενώσουμε τα Τζουμέρκα τα χωρίζουμε…»
Ο Δήμαρχος Πραμάντων Γιάννης Σεντελές δήλωσε «Τα Τζουμέρκα είναι τόσο όμορφα και τα αγαπάμε όλοι, ώστε όλοι τα θέλουμε δικά μας. Τα Τζουμέρκα είναι και στην Άρτα και στα Γιάννενα και στα Τρίκαλα. Οι Τζουμερκιώτες παντού έχουμε τα ίδια ήθη, τα ίδια έθιμα και είμαστε περήφανοι για τον ορεινό όγκο…
Εγώ ήμουνα υπέρ και για το πρώτο Καποδίστρια και αυτά που λέω τώρα, επειδή κάποιοι δε με παρακολουθούν, με παρακολουθούν αποσπασματικά, τα λέω εδώ και δυόμισι χρόνια που άνοιξε η υπόθεση του Καποδίστρια ΙΙ τότε, Καλλικράτη τώρα. Και είναι σταθερό αυτό που λέω, και ξεκάθαρο και δεν περιμένω πρώτα το χωροταξικό μπας και μου κάτσει στη γωνία ο Δήμος και με συμφέρει να μη μιλήσω, σε διαφορετική περίπτωση να τα κάνω όλα μαντάρα. Ότι έχω να λέω το λέω απ’ την αρχή εδώ και δυόμισι χρόνια και δεν το λέω και μοναχός μου. Έχω την ευτυχία να είναι ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου Πραμάντων και δε διαφωνεί κανένας σ’ αυτό που κυκλοφορήσαμε…”
“ Κάνουμε τη συζήτηση τώρα για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Ο Καλλικράτης όπως και ο Καποδίστριας προβλέπει αναγκαστικές συνενώσεις. Ό,τι διαφορετικό προκύψει θα έλθει μέσα από τη διαβούλευση σε στενά χρονικά όρια. Άρα θα πρέπει αυτό που θέλουμε να το φωνάζουμε κάθε μέρα. Κρατάω την άποψη του υπουργείου που λέει ότι σ’ αυτή τη φάση ακούει τους πάντες και τα πάντα. Με απογοητεύει αυτό που απόψε ακούστηκε από τους δύο βουλευτές, το Δημήτρη τον Τσιρώνη και το Σάκη τον Οικονόμου. Μας είπαν ξεκάθαρα ότι η πρόθεση τουλάχιστον του Υπουργείου είναι να μην πειραχθούν τα όρια των νομών. Αυτό προσωπικά με απογοητεύει. Αυτό που εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα θέσαμε σα θέση μας δε μπορεί να ικανοποιηθεί αν αυτό συμβεί. Κι αυτό σε εμάς ήταν ότι τα Τζουμέρκα και τα ξεχωρίζαμε, τα Δυτικά, από τη γέφυρα Τζαρή μέχρι τη γέφυρα Παπαστάθη, ένας μεγάλος Τζουμερκιώτικος Δήμος με ενιαία γεωγραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κυρίως χαρακτηριστικά δε θα μπορέσει απ’ ότι φαίνεται να γίνει. Προκύπτει επίσης ότι οι κοινότητες δεν μπορούν να μείνουν αυτόνομες. Οπότε οι φίλοι από τα Θεοδώριανα και τους Μελισσουργούς οφείλουν να κάνουν και δεύτερες σκέψεις. Εμείς ως όργανα αυτοδιοικητικά πρέπει να καταθέσουμε γραπτώς τις απόψεις μας στα πλαίσια της διαβούλευσης. Αν πανελλήνια τροποποιηθούν ίσως να καταφέρουμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε.
Ο Δήμαρχος Τζουμέρκων κ. Σταύρος Γκορτζής δήλωσε « Με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν ξέρω ποιοι από σας αναγνωρίζετε ότι τα Τζουμέρκα είναι ένας τεράστιος ορεινός όγκος στον οποίο συμπεριλαμβανόμαστε κι εμείς. Μέχρι να έχουμε την τελική πρόταση, οφείλουμε να υποβάλλουμε προτάσεις προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε μια πρόταση. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφασή της και δεν θέλει να κάνει πίσω. Ο καθένας τοποθετείται από τη σκοπιά του και με τη σκοπιμότητά του. Ένας τεράστιος δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ίσως μελλοντικά να γίνει. Εμείς προτείνουμε να γίνουν όσοι δήμοι χρειάζονται και να γίνουν πιο λειτουργικοί, πιο αποτελεσματικοί. Μόνο δυο ή τρεις δήμοι θεωρώ ότι θα είναι πιο αποτελεσματικοί. Αριστερά του Καλαρρύτικου ένας και δεξιά του ένας άλλος δήμος. Η φύση έβαλε τα όρια».

Οι δηλώσεις των Βουλευτών στην ημερίδα


Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων κ. Θανάσης Οικονόμου δήλωσε «Αγαπητοί μου στο νέο σχέδιο συνενώσεων υπάρχει διαχωρισμός των νομών. Τουρισμός είναι η μόνο βιώσιμη λύση σήμερα για τα Τζουμέρκα».

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Άρτας κ. Δημήτρης Τσιρώνης δήλωσε «Με τον συνάδελφο Βουλευτή του νομού Άρτας κ. Στασινό επισκεφτήκαμε τον Υπουργό κ. Ραγκούση να μας πει τις προθέσεις του, τι μέλλει γενέσθαι. Και του θέσαμε αρκετά ζητήματα σχετικά με τον Καλλικράτη. Ας μην ξεκινήσουμε από το δικό μας.
• Υπάρχουν αποφάσεις του Δήμου Μενιδίου που θέλουν να έρθουν στο νομό μας, στην Άρτα.
• Υπάρχουν αποφάσεις του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και κοινοτήτων που λένε: «ό,τι δεν κατάφερε να αφανίσει η γερμανική μπότα και ο φασισμός να μην το αφανίσουμε εμείς.». Πρέπει να παραμείνουν. Να έχουν ονομασίες, να έχουν οντότητα αυτοί οι δήμοι και οι κοινότητες.
• Όπως είναι η δική μας η περιοχή, τα Τζουμέρκα, που την βλέπουμε σαν μια ενιαία ενότητα.. Εγώ βλέπω σαν μια ενιαία ενότητα όλο τον ορεινό όγκο της περιοχής μας και τα Ραδοβίζια. και το Ξηροβούνι. Και είναι ευκαιρία να προχωρήσουμε σε μια συνένωση των δύο ομοσπονδιών, της Ομοσπονδίας Τζουμέρκων με τα Ραδοβίζια. Και εγώ λέω ό,τι δεν καταφέρουμε τώρα όλοι μαζί να το πετύχουμε την επόμενη φορά.
• Όταν έγιναν οι πρώτες συνενώσεις και καταργήθηκαν οι κοινότητες με τον πρώτο Καποδίστρια, οι περισσότεροι από μας είχαμε αντιρρήσεις. Αν και ξέραμε ότι θα προκύψουν ωφέλειες υπήρχαν αντιστάσεις. Έτσι μετά από δέκα χρόνια είδαμε ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε νέες συνενώσεις. Σ’ αυτό συμφωνούν με τις αποφάσεις τους και οι Τ.Ε.Δ.Κ.., η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..
• Υπάρχουν κράτη που είναι δέκα φορές μεγαλύτερα από την Ελλάδα κι έχουν δήμους δέκα φορές μικρότερους από την Ελλάδα.
• Υπήρχε η γνωστή μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μιλούσε για τρεις δήμους στο νομό Άρτας. Αυτό μας ανησυχούσε. Δεν μπορεί να έχουμε ένα δήμο των 60.000 κατοίκων και δυο των 7.000. Γι’ αυτό είπαμε αυτός ο μεγάλος πεδινός δήμος να σπάσει, ώστε να πάμε σε δύο ορεινούς και δύο πεδινούς δήμους.
• Νομίζω ότι οι συνενώσεις πρέπει να γίνουν με αναπτυξιακά κριτήρια κι όχι τόσο με γεωγραφικά. Αυτό που παλεύουμε σήμερα είναι η ανάπτυξη, το εισόδημα για είναι οι νέοι δήμοι βιώσιμοι.
• Με την κατάργηση της νομαρχίας, ο Δήμος της Άρτας θα πάρει το βάρος, ως μεγαλύτερος, της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.
• Ο υπουργός απέκλεισε την συνένωση δήμων από διαφορετικούς νομούς ή την διάσπαση δήμων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στα πλαίσια της διαβούλευσης και εφόσον υπάρξουν προτάσεις από την Τ.Ε.Δ.Κ. Ιωαννίνων και Άρτας, τις Ομοσπονδίες και τους άλλους φορείς δεν μπορεί να αλλάξει.
• Έγιναν λάθη και στον προηγούμενο Καποδίστρια κατά τις συνενώσεις. Ενδεχομένως θα κουβαλήσουμε τις αμαρτίες του παρελθόντος στο μέλλον. Με τη γέφυρα Τζαρή τα χωριά του Ξηροβουνίου είναι πιο κοντά με τα υπόλοιπα χωριά των Τζουμέρκων. Αν όμως φίλε Γιάννη, δήμαρχε Πραμάντων δεν καταφέρουμε να πετύχουμε τη συνένωση όλων των χωριών των Τζουμέρκων σε ένα ενιαίο Δήμο τώρα, δεσμεύομαι να συνεχίσουμε να το παλεύουμε ώστε να το πετύχουμε στο μέλλον, σε μια δεκαετία, ανεξάρτητα αν θα είμαι βουλευτής ή όχι.
• Στόχος μας είναι να έχουμε έναν ενιαίο Δήμο σε όλα τα Τζουμέρκα, σε όλα τα Τζουμερκοχώρια ακόμα και στα χωριά των Τρικάλων με τεχνικές υπηρεσίες, με γραφείο τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης για να βοηθήσουν τα χωριά μας. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να έχουμε σχολεία. Να έχουμε συγκοινωνίες. Να έχουμε πρόσβαση γιατρού.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί με την Ομοσπονδία που ξέρω πόσο προσπαθεί και αγωνίζεται χρόνια τώρα για τα προβλήματα των Τζουμέρκων. Θα είμαι πάντα μπροστά και αν δεν το πετύχουμε τώρα, θα προσπαθήσουμε αυτό το όραμα που έχουμε όλοι μας για την περιοχή κάποτε να το καταφέρουμε».

Ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Άρτας κ. Παύλος Στασινός δήλωσε «Ο κ. Ζυγούρης εξέθεσε αναλυτικά τις βασικές θέσεις του Καλλικράτη. Η διαβούλευση πρέπει να συνεχιστεί. Δεν είναι έκθεση ιδεών. Υπάρχει κόσμος εδώ που έχει απορίες.
• Ο Καλλικράτης στοχεύει σε βιώσιμες περιφέρειες και βιώσιμους δήμους, ώστε να χτίσουμε τον νέο δήμο των Τζουμέρκων. Να δούμε ποιος είναι ο στόχος ,ποιο είναι το μέλλον των Τζουμέρκων. Να δούμε ποιοι έχουν μείνει στα χωριά μας και ποιες είναι οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται. Η γεωργία και η κτηνοτροφία φθίνουν. Η μοναδική δραστηριότητα είναι ο τουρισμός και η ήπια μορφή τουρισμού. Η Ήπειρος έμεινε πίσω στην ανάπτυξη λόγω της απομόνωσης, αλλά ίσως αυτό αποδειχτεί πλεονέκτημα για την τουριστική ανάπτυξη.
• Οι δήμοι και οι περιφέρειες θα έχουν εξουσίες. Η πολιτική της υγείας και της παιδείας θα είναι κεντρική.
• Για να αναπτυχθεί αυτός ο ορεινός όγκος θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι, ώστε να δημιουργηθεί το χιονοδρομικό κέντρο στα Τζουμέρκα, το οποίο θα δώσει ζωή στην περιοχή και στα χωριά μας θα επιστρέψει ο νέος κόσμος για να δουλέψει εδώ».

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ιωαννίνων κ. Σταύρος Καλλογιάννης δήλωσε «Είναι μια ευχάριστη συζήτηση, μια αρχική διαβούλευση. Έχουμε ένα πολύ γενικό πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών πάνω στο οποίο διεξάγεται η διαβούλευση. Μπορούμε να συζητήσουμε όταν θα έχουμε μια πρόταση επίσημη από την κυβέρνηση, καθώς αυτή η συζήτηση βασίζεται στην πρόταση του Ι.Τ.Α. Η κυβέρνηση αποδέχεται αυτή την πρόταση;
• Επίσης εκφράζω μια ένσταση σχετικά με το βεβιασμένο της συνένωσης των δήμων με την οποία συμφωνούμε υπό προϋποθέσεις.
• Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ορεινού όγκου της χώρας, όπως και των νησιωτικών περιοχών της χώρας.
• Σήμερα στα Τζουμέρκα υπάρχει ένα κεκτημένο. Το εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων. Δεν εννοώ με αυτό ότι τα όρια του εθνικού Πάρκου θα πρέπει να αποτελέσουν έναν δήμο. Όμως έγινε μια δουλειά σε βάθος από ειδικούς επιστήμονες. Θα μπορούσαμε να πάρουμε από το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Έχουν ούτως ή άλλως τα Τζουμέρκα μια ταυτότητα ενιαία. Όσα στοιχεία υπάρχουν στην μελέτη του Εθνικού Πάρκου και είναι χρήσιμα για την συνένωση στα Τζουμέρκα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Είναι προφανές ότι μόλις έχουμε μια συγκεκριμένη κι ολοκληρωμένη πρόταση θα μπορέσουμε να επανέλθουμε και να συζητήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ θερμά».
Ο Βουλευτής Ν.Δ. Άρτας κ. Κώστας Παπασιώζος δήλωσε «Φίλοι και φίλες από εμένα θα ακούσετε κάτι το διαφορετικό. Υπηρέτησα πριν γίνω βουλευτής επί 21 χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση. Δε θα μιλήσω ρομαντικά, θα πω την πραγματικότητα , γιατί έτσι την έζησα.
• Έζησα τον Καποδίστρια Ι. Δυστυχώς η πολιτεία δεν στήριξε το θεσμό. Δεν μπορούσαμε να υπηρετήσουμε τον πολίτη στις βασικές του ανάγκες. Θυμάται ο κ. Ζυγούρης ότι κάναμε τη Σ.Α.Τ.Α. τα τακτικά έσοδα. Είναι μια έκθεση ιδεών που δεν ολοκληρώθηκε γιατί όταν επί κυβερνήσεως Ν.Δ. –στην οποία ανήκω- ρωτήθηκε ο κ. Παυλόπουλος τι θα δώσει για να στηρίξει το νέο Καποδίστρια, τότε η συζήτηση σταμάτησε.
• Η τοπική αυτοδιοίκηση είχε ζητήσει α) το 4% του Φ.Π.Α. από το 19% που θα εισέπραττε, και β) η Ε.Ν.Α.Ε. το 2% του Φ.Π.Α. από το 19%.. Ξέρετε εσείς καμιά χώρα σε αυτή την οικονομική κρίση που περνάμε να μπορεί ή να δέχεται να εκχωρήσει το 6% του Φ.Π.Α. για να λειτουργήσει αυτός ο νέος θεσμός; Σε καμιά περίπτωση. Γι’ αυτό ο κ. Παυλόπουλος έκλεισε τα χαρτιά του και σταμάτησε.
Εδώ τώρα τι συμβαίνει; Θέλοντας η σημερινή κυβέρνηση να δείξει ότι προχωράει στις μεταρρυθμίσεις προχωράει σε αυτή την έκθεση ιδεών.
• Αν εφαρμοστεί αυτή η μεταρρύθμιση η περιφέρεια θα ερημώσει κατά 50 %. Ξέρετε γιατί; Ποιος θα αναλάβει το πρόβλημα του μικρού οικισμού και της μικρής κοινότητας; Ο τοπικός σύμβουλος; Εγώ ήμουν δήμαρχος. Εκχωρούσα αρμοδιότητες στον τοπικό σύμβουλο; Κι αν δεν ήταν της αρεσκείας μου κι ήταν του αντιπάλου, τότε δεν γινόταν τίποτα. Να δούμε την έγνοια της πολιτείας για το μικρό οικισμό και την κοινότητα, γιατί εδώ δεν υπάρχει.
Μιλάω σε ανθρώπους ορεινούς, εγώ ένας πεδινός και δεν θα ήθελα να καταδικάσω την περιοχή σας. Μείνετε αγαπημένοι. Αυτή η συγκέντρωση καλή ήταν, απλά η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά της. Ο προβληματισμός σας ορθός είναι και να συνεχίσετε. Μην μπαίνετε στην λογική της διαμάχης. Διαμάχη θα έχουν οι υποψήφιοι φιλόδοξοι δήμαρχοι και λίγοι ακόμη που ίσως αλλάξουν κάποια δεδομένα και δεν θα είναι στον πολιτικό στίβο. Εσείς μείνετε αγαπημένοι, αφήστε την πολιτεία να δούμε τι προβλέπει κι εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε το καλύτερο για την περιοχή σας. Ευχαριστώ πολύ».

Η ημερίδα της Ομοσπονδίας Τζουμερκιωτών για τον Καλλικράτη


Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Πανηπειρώτικης Ομοσπονδίας την Τετάρτη 20-1-10 η εκδήλωση για τον «Καλλικράτη», που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Τζουμερκιωτών, αμέσως μετά την λήξη των τριήμερων εργασιών της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος οι Βουλευτές του Νομού Άρτας κ.κ. Τσιρώνης Δημήτριος, Στασινός Παύλος και Παπασιώζος Κώστας και οι βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων κ.κ. Οικονόμου Θάνος και Καλογιάννης Σταύρος. Το παρών έδωσαν επίσης και όλοι οι δήμαρχοι των Τζουμέρκων κ.κ. Γιάννης Σεντελές (Δήμαρχος Πραμάντων), Χρήστος Χασιάκος (Δήμαρχος Αγνάντων και Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Άρτας), Οδυσσέας Δράκος (Δήμαρχος Αθαμανίας) και ο Σταύρος Γκορτζής (Δήμαρχος Τζουμέρκων), αισθητή ήταν η απουσία των δύο κοινοταρχών Μελισσουργών και Θεοδωριάνων στην εκδήλωση, εν αντιθέσει με τους Προέδρους των Αδελφοτήτων των παραπάνω Κοινοτήτων που ήταν παρόντες και έλαβαν το λόγο όπως αναλυτικά θα αναφερθούμε παρακάτω. Επίσης παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Κώστας Αλεξίου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ραδοβυζινών Βασίλης Μπεσλίκας , η πρώην βουλευτής Βίκυ Αράπη καθώς και οι περισσότεροι πρόεδροι των συλλόγων του Ορεινού όγκου των Τζουμέρκων που εδρεύουν στην Αθήνα.
Μετά τον χαιρετισμό του προέδρου της Ομοσπονδίας Χρήστου Λαναρά, ο οποίος έθεσε τον προβληματισμό του ως εξής « Υπάρχει έντονος προβληματισμός απ’ όλους τους συμπατριώτες μας και προκύπτουν εύλογα ποικίλα ερωτήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για την αποψινή μας συζήτηση. Θα εισακουστούν οι προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της για την διαμόρφωση του νέου Διοικητικού χάρτη της χώρας ή απλά η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ένα απόμακρο κείμενο χωρίς ουσιαστική δυνατότητα τροποποιητικών ρυθμίσεων που θα ανατρέψουν στρεβλώσεις και προβληματικές πρακτικές του παρελθόντος; Οι 370 δήμοι που εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών από που προκύπτουν; Ερωτήθηκαν οι τοπικές κοινωνίες ή κάποιοι άλλοι σχεδιάζουν για μας χωρίς εμάς» τον λόγο πήρε ο εισηγητής κ.Ζυγούρης νομικός σύμβουλος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και αναφέρθηκε στο υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου με την ονομασία «Καλλικράτης» λέγοντας ότι πρόκειται για «έκθεση ιδεών», προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Δημάρχου Αθαμανίας και συνέχισε κάνοντας λεπτομερείς αναφορές σε όλα τα θέματα που αναφέρονται στον παραπάνω σχέδιο Νόμου.
Μετά την εισήγηση του κ. Ζυγούρη ο πρόεδρος της Πανηπειρωτικής κ. Κώστας Αλεξίου Ο Πρόεδρος της Πανηπειρωτικής κ. Αλεξίου δήλωσε
Πριν γίνει ακόμα ο Καποδίστριας Ι η Πανηπειρωτική είχε ενδιαφερθεί και είχε τοποθετηθεί με συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τη βιωσιμότητά του. Υπήρχαν τότε απορίες μήπως με τις συνενώσεις χαθούν τα χωριά, μήπως …Υπήρχαν και πολιτικές παρεμβάσεις. Μήπως δημιουργηθούν και χρεοκοπημένοι δήμοι.
Εν ήδη παραβολής θα πω το ακόλουθο. Πως πορεύτηκε ο Καποδίστριας. Οι βασικές αρχές ισχύουν. Κάποτε ένας χωριανός είχε ένα επώνυμο. Τον έλεγαν Κολοτουρλιώτης, καλύτερο από το Κολοκοτρώνης. Ε, ήθελε να το αλλάξει. Έκανε λοιπόν τα χαρτιά του…. Κι ένας άλλος αντί για Καλλικρατίδης έγινε Κολοκροτίδης. Έγινε χειρότερο ακόμη. Ε, αυτούς τους προβληματισμούς έχουμε και με τον Καλλικράτη, μήπως γίνει χειρότερος απ’ τον Καποδίστρια.
Έτσι για τους παλιούς χρεοκοπημένους δήμους υπάρχει ο φόβος μήπως οδηγηθούμε σε ακόμη χειρότερους. Ας δούμε λοιπόν ποια μπορεί να είναι ορισμένα κριτήρια που θα καταστήσουν ένα δήμο βιώσιμο. Πρώτα το πληθυσμιακό, με ένα όριο 15.000 κατοίκων. Ύστερα το ανάγλυφο της χώρας. Το προβληματικότερο είναι το αναπτυξιακό. Ποιες πηγές έχει, τι μπορεί να παράγει μια περιοχή….
Καθορισμός αρμοδιοτήτων. Πού πάει η υγεία ,η παιδεία και τι γίνεται με τους πόρους. Τέλος τα πολιτιστικά κοινά χαρακτηριστικά μιας περιοχής.
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα πρέπει να διεξαχθεί η διαβούλευση και να κατατεθούν οι προτάσεις.

.