Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Το Ψήφισμα της Κοινότητας για τον Καλλικράτη


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2010
Συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου :
Αριθμό απόφασης 1

Περίληψη
Η Κοινότητα μπροστά στη νέα διοικητική διαίρεση όπως εμφανίζεται στο σχέδιο «ΚΑΛΙΚΡΑΤΗ»

Στην Άρτα και στο Κοινοτικό Κατάστημα σήμερα την ...21η ,του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα μετά από την αριθμό 41/21-1 -2010 ., .Έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα κοινοτικό σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Δ.Κ.Κ. και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Μποχώτης Γιάννης
2 Γκίζας Χρήστος Γκούντας Κων.
3 Φλώρος Νικ.
4.Καραγιάννης Ιωάννης 5,Τζίμας Βας,
6. Νικολάου Ιωάννης
7. Κούτσικος Νικ.
8. Καραβασίλης Γείοργ.Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου και αφού εισηγήθηκε το πρώτο (Ι) θέμα της ημερησίας διατάξεως έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής : Βρισκόμενοι μπροστά στην πραγματικότητα που διαμορφώνεται, με την προτεινόμενη, σύμφωνα με το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» νέα διοικητική διαίρεση της χώρας και καλούμαστε να τοποθετηθούμε και να πάρουμε αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Κοινότητας μας.
Τα πρώτα συμπεράσματα που έχουμε από το σχέδιο αυτό δεν είναι και τα καλύτερα για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βλέπουμε ότι οδηγούμαστε στην κατάργηση του Α' Βαθμού με την δημιουργία νέων μορφωμάτων στη βάση των παλιών επαρχιών και ταυτόχρονα τη δημιουργία απρόσωπων εξουσιών με έλλειμμα δημοκρατίας χωρίς την αμεσότητα της Τοπικής αυτοδιοίκησης που γνωρίζουμε ,με συνέπεια οι αποφάσεις για τις τοπικές υποθέσεις να λαμβάνονται μακριά από τους δημότες χωρίς τον έλεγχο από αυτούς. Ταυτόχρονα το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος του περίφημου σχεδίου σταθερότητας που υποβλήθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της ΚΟΜΙΣΙΟΝ, από τους εκπροσώπους της παραχωρώντας κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και των εργαζομένων.
Ταυτόχρονα βλέπουμε την κατάργηση των Κοινοτήτων της χώρας μας λες και αυτό ήταν το πρόβλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης . Και' όμως από την 01/01/99 εδώ και 12 χρόνια δηλαδή που διατηρήθηκαν ως αυτόνομοι OTA αποτέλεσαν πρότυπα Περιφερειακής ανάπτυξης τρέχοντας με 10πλάσιους ρυθμούς απ'ότι, τα δημοτικά διαμερίσματα των Καποδιστριακών Δήμων, συμμετείχαν στην υλοποίηση προγραμμάτων (2ΰ ΚΠΣ, 3° ΚΠΣ. ,ΕΠΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ) προετοίμασαν την ένταξη τους και στο ΕΣΠΑ. Έτσι οι κάτοικοι μόνιμοι, και εποχιακοί τίΰν ορεινών Κοινοτήτων της Πίνδου και όχι μόνο μπορούν να περηφανεύονται για τον τόπο τους και τις κοινότητες τους που είναι ταυτόχρονα από τους πιο υγιείς οικονομικά ΟΤΑ χωρίς χρέη και χωρίς να έχουν μετατραπεί σε φορομπηχτικούς μηχανισμούς . Δηλαδή μας λέτε ότι οι Κοινότητες αποτύχανε και πέτυχαν οι μεγάλοι και ισχυροί
Δήμοι (βλέπε απίστευτα χρέη και απίστευτου ύψους δημοτικά τέλη ) Κόντρα στην πραγματικότητα. «Μίμηση πράξεως σπουδαίας και τελείας…μέγεθος εχούσης… » ναι σωστά το αντιλαμβάνεστε: Τραγωδία.
Η Κοινότητα μας βρίσκεται στο κέντρο των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, ο όγκος των οποίων δυτικά ορθώνει ένα τοίχος 2300μ ,σε απόσταση 72 km από την ΑΡΤΑ και άλλα τόσα από το ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ έδρα του Δήμου Αθαμανίας η οποία διανύεται και στις δύο περιπτώσεις σε 1 ώρα και 45 λεπτά αφού εισέλθουμε για κάμποσα km και στο νομό Ιωαννίνων.
Αποτελεί από το 1916 ( ΥΠ..ΕΣ.3240/20-01-1916 ) μεταβατική Κοινότητα που εδρεύει καλοκαίρι στους Μελισσουργούς και χειμώνα στην Άρτα ακολουθώντας την παραδοσιακή μετακίνηση της πλειονότητας των κατοίκων της .Παρουσιάζει δηλαδή ιδιόμορφα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και επικοινωνεί με τον πρώτο όμορο δήμο του Ν Άρτας (Δήμος Αγνάντων) μέσω του Ν. Ιωαννίνων (Δήμος Πραμάντων) .Αυτός ο ιδιόμορφος χαρακτήρας της (ορεινότητα ,γεωγραφικός διαμελισμός, ιδιάζουσα δημογραφική περίπτωση, συγκοινωνιακός αποκλεισμός ) συνετέλεσαν στην παραμονή της ως κοινότητα με το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ όπως άλλωστε και οι όμοιες περιπτώσεις με αποτέλεσμα την κατακόρυφη ανάπτυξη της,
Προτείνεται σήμερα ως λύση μεγάλου και ισχυρού «Δήμου για την περιοχή μας » όπως στο σχέδιο του Ι.Τ.Α. φαίνεται (Δήμος Αθαμανίας, Δήμος Αγναντων, Κοινότητα Θεοδωριάνων, Κοινότητα Μελισσουργών) όπου μερικοί μάλιστα προτείνουν να ενισχυθεί, και με το Δήμο ΤΕΤΡΑΦΥΑΙΑΣ (!!!).
Στο κέντρο αυτού βρίσκεται το ΒΟΥΑΓΑΡΕΑΤ. (έδρα του Δ. Αθαμανίας) άρα και διοικητικό κέντρο του νέου Δήμου με μέγεθος 540.000 στρεμμάτων. Η Κοινότητα μας απέχουσα από αυτό 72km και σε χρόνο οδήγησης 1 ώρα και 45 λεπτά τουλάχιστον οδηγείται ως πρόβατο επί σφαγή λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα.
Προτείνω λοιπόν στο Κ.Σ να αποφασίσει ότι για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε και απαιτούμε την παραμονή της κοινότητας μας ως αυτόνομου ΟΤΑ μέσα σε ένα περιβάλλον όμως που θα μπορεί να επιζήσει για το οποίο ο νομοθέτης θα λάβει ειδική πρόνοια όπως και στο σχέδιο I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και το αίτημα μας αυτό είναι σύμφωνο και με παλαιότερες αποφάσεις του Κ.Σ. καθώς και όλων των Λαϊκών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα μας και ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό .Έτσι η Κοινότητα μας θα συνεχίσει την αλματώδη ανάπτυξη της όπως οι άνθρωποι της την ονειρεύονται και 0α αυτοδιοικείται πραγματικά. Εάν μείνει έστω και μία Κοινότητα στη χώρα απαιτούμε να είμαστε και εμείς Κοινότητα.
Εάν δεν παραμείνει καμιά Κοινότητα στη Χώρα μας ζητούμε την ένωση της Κοινότητας Μελισσουργών με τον όμορο Δήμο Αγνάντων σε ένα Δήμο «ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» και με έδρα την ΑΓΝΑΝΤΑ που μάλιστα βρίσκεται πάνω στο δρόμο Μελισσουργών -Άρτας με τον οποίο επικοινωνούμε .Τηρεί αυτός ο Δήμος το κριτήριο της ορεινότητας αποτελείται από κατοίκους με κοινά προβλήματα κοινές καταβολές κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Οι αποστάσεις μεταξύ των ορίων του είναι λογικές αναπτύσσεται με ήπιο τρόπο και πολιορκητικό κλοιό τον ορεινό τουρισμό διατηρεί παραδοσιακά χαρακτηριστικά, αποφεύγει γεωγραφικές ακρότητες και ταυτόχρονα δεν οδηγεί σε μαρασμό την κοινότητα μας.
Ο κ. Νικολάου Ιωάννης καταθέτει την πρόταση του :
Κε Πρόεδρε ,κ. συνάδελφοι με το νέο «ΣΧΕΔΤΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» εξαγγέλθηκε ότι δεν θα υπάρξουν αλλαγές στα διοικητικά όρια των Νομών και προφανώς δεν θα υιοθετηθούν προτάσεις για συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων διαφορετικών Νομών. Ως εκ τούτου πρόταση μας για ένα Δήμο Τζουμέρκων που να συνενώνονταν ο Δήμος Πραμάντων ,Αγνάντων και η Κοινότητα Μελισσουργών δεν θα είχε έγκριση και αποδοχή. Βέβαια δεν γνωρίζω εάν με επιμονή διεκδίκησης θα μπορούσαμε να έχουμε επιθυμητό αποτέλεσμα με σωστή αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μας .
Παρ'όλο που θα ήτο ένα εύρωστος Δήμος με θετικά κυρίως αποτελέσματα στην Νέα εποχή όπως ανάπτυξη, λειτουργικότητα αποτελεσματικότητα στη Διοίκηση με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές αλλά και άλλες που όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε ,δεν είναι σαφές εάν μπορεί να διεκδικηθεί. Κατά την ίδια σκέψη βλέπω) ως απίθανη τη λύση της συνένωσης μας με το Δήμο Αρταίων ,εκμεταλλευόμενοι τη μεταβατικότητα της κοινότητας μας από το 1916 και όχι μόνο (6 μήνες θερινή έδρα στους Μελισσουργούς και 6 μήνες χειμερινή έδρα εντός του Δήμου Αρταίων). Επομένως προτείνω να διεκδικήσουμε την παραμονή μας ως κοινότητα Αυτόνομη, εάν και εφόσον πιστεύουμε και κάνουμε πράξη τώρα και στο μέλλον τα θετικά μας στοιχεία αφενός και αφετέρου με το νέο θεσμικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί να δρομολογήσουμε στην κοινότητα μας να δημιουργηθούν υποδομές ταυτόχρονα με την ευελιξία στόχευσης στην Ανάπτυξη και την προοπτική μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Με δεδομένο την οικονομική μας αυτοτέλεια που θα πρέπει να έχουμε, εάν δεν οργανωθούμε και Διοικηθούμε σωστά, με μόνο γνώμονα την προκοπή της κοινότητας και των δημοτών μας πολύ φοβάμαι ότι σύντομα θα αναζητήσουμε την συνδρομή άλλων που πιθανόν, προηγούνται σε υποδομές με καλύτερη ευχέρεια στη Διοικητική Υποστήριξη και με θετικότερα και αποδοτικότερα αποτελέσματα.
Έχουμε και θετικά και Αρνητικά ως αυτόνομος φορέας. Πιστεύω ότι τα θετικά μας είναι περισσότερα σ'αυτή τη φάση.
Σε κάθε περίπτωση και εφ'όσον δεν μπορεί αυτό να επιτευχτεί η άλλη πρόταση μου είναι να ενωθούμε σε Δήμο με τον Υφιστάμενο Δήμο Αγνάντων, και μόνο αυτόν ,και να αποτελέσουμε το Δήμο Δ. Τζουμέρκων Ν. Αρτας ,τον μικρό ορεινό Δήμο πληθυσμιακά, όπως και ο Καλλικράτης επιτρέπει την δημιουργία του. Άλλωστε εκεί στοχεύει το σχέδιο μιλώντας για κατανομή των πόρων όχι μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια αλλά και με γεωγραφικά ,οικονομικά κλπ.
Επιτέλους σε αντίθεση με όλα όσα ίσχυαν να καταγραφεί η πραγματικότητα, να συνηθίσουμε, στις αλήθειες και να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες αφενός και να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αφ'ετέρου.
Να μπορέσουμε να αφήσουμε παρακαταθήκη στις γενιές που έρχονται το ότι οι Δημότες του Δήμου Δ. Τζουμέρκων Ν. Άρτας εύκολα να ονομάζουν και να θυμίζουν την καταγωγή τους ως Τζουμερκιώτες τουλάχιστον Έτσι λοιπόν όλα τα δημοτικά διαμερίσματα θα έχουν κοινή αναφορά στην καταγωγή τους και ένας έκαστος στο Δημοτικό του Διαμέρισμα.
Η Ανάπτυξη των Τζουμέρκων και η προοπτική που δίδεται μέσω του νέου σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν μας βρίσκει έτοιμους οργανωτικά όσο θα έπρεπε. Η περιφερειακή ανάπτυξη που επιχειρείται χρειάζεται ενασχόληση και αυταπάρνηση πέραν μικροσκοπιμοτήτων ,ιδιαίτερα πολιτικών, και με μόνη φιλοδοξία αυτή που επαγγέλλεται ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ δηλ. την οργάνωση την ανάπτυξη και τους ευνοϊκούς όρους διεκδίκησης των πολιτών στην καθημερινότητα τους. Να δημιουργήσουμε τέλος πάντων Δήμους και κοινότητες δημιουργικούς για τον πολίτη και όχι σφραγίδες και γραφειοκρατικούς συνδέσμους με αναποτελεσματικότητα , αλλά ζωντανό κύτταρο της Τοπικής Κοινωνίας. Να συγκρατήσουμε τους πληθυσμούς και να τους αυξήσουμε μέσα από έργα ανάπτυξης, νέες θέσεις εργασίας κλπ. Αποτελούν τα Τζουμέρκα τομέα της βαριάς βιομηχανίας της περιφέρειας μας (Χειμώνα -Καλοκαίρι) και συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Επιτέλους η ισονομία και ισοπολιτεία να λειτουργήσουν και όχι να αποτελούν συνεχώς στόχο και διεκδίκηση ανέφικτη , διευκολύνοντας την παραγωγή και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου.
Μόνον έτσι θα αποκλειστούν περιπτώσεις , όπως επιχειρείται από ορισμένους, το Πάρκο Τζουμέρκων να έχει έδρα την Παμβώτιδα.
Η ριζοσπαστική Δομική αλλαγή που βάζει νέα θεμέλια στη λειτουργία και τη δομή της πολιτείας πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος του πολίτη και της αναβάθμισης των συνθηκών της ζωής του.
Ο κ. Κούτσικος Νικόλαος :
Κύριε Πρόεδρε κ. συνάδελφοι σχετικά με το θέμα της ημερησίας διάταξης Η Κοινότητα μας μπροστά στη νέα διοικητική διαίρεση όπως εμφανίζεται στο σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (αριθ. Πρόσκλησης 41/2010 έχω να κάνω τις παρακάτω) παρατηρήσεις:
1. Συμφωνώ επί της αρχής, για την ανάγκη εφαρμογής του Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αυτό κατατέθηκε από την κυβέρνηση καθώς επίσης και με τις παρατηρήσεις-προτάσεις της ΚΕΔΚΕ όπως αυτές διατυπώνονται στην απόφαση του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2010.
2. Είμαι αντίθετος με την πρόταση του Ι.Τ.Α που προτείνει να συνενοθούν οι Δήμοι Αθαμανίας, Αγνάντων και οι κοινότητες Μελισσουργών και Θεοδωριάνων σε νέο Δήμο. Στην πρόταση αυτή δεν ελήφθησαν καθόλου υπόψη τα αναπτυξιακά ,κοινωνικά, τοπικά, γεωγραφικά ,συγκοινωνιακά .ιστορικά και πολιτιστικά κριτήρια της περιοχής μας, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινότητας μας και κρίνεται απαράδεκτη,
3. Το μέλλον του χωριού μας ,λόγω της γεωγραφικής του θέσης είναι συνυφασμένο με το παρόν και το μέλλον της ευρύτερης περιοχής των Τζουμέρκων όπου αποτελεί και σημείο αναφοράς εδώ και εκατοντάδες χρόνια.
Κατόπιν των ανωτέρω η θέση μου για τη νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όσον αφορά το μέλλον της Κοινότητας μας είναι;
-Με βάση αντικειμενικά, γεωγραφικά, συγκοινωνιακά, δημογραφικά και αναπτυξιακά κριτήρια καθώς επίσης και του ότι το Χωριό μας είναι Ορεινό, βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 800 μ. με ότι αυτό συνεπάγεται ,προτείνω στο Σώμα να απορριφτεί η πρόταση του Ι.Τ.Α. και να παραμείνουμε Κοινότητα προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την διεκδίκηση και ικανοποίηση του αιτήματος αυτού .
- Σε περίπτωση που το αίτημα μας αυτό δεν ικανοποιηθεί προτείνω:
Να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την δημιουργία νέου Δήμου στον οποίο θα συνενωθούν η Κοινότητα μας , ο Δήμος Αγνάντων και όποιος άλλος ΟΤΑ της περιοχής των Τζουμέρκων επιθυμεί, καθότι πληρούνται πλήρως τα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 100 «Κριτήρια Συνενώσεων για του Νέους Ισχυρούς Δήμους», της παραγράφου 53 « Νησιωτικότητα-Ορεινότητα» του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και του άρθρου 101 παρ.2 του Συντάγματος που αναφέρει «Η Διοικητική Διαίρεση της Χώρας διαμορφώνεται με βάση τις γεωοικονομικές .κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες» αλλά και με τις Βασικές Προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΚΕΔΚΕ (Άρθρο 2 παρ.2.1 και 2.2) για την εφαρμογή της Διοικητικής μεταρρύθμισης.
Ο κ. Καραγιάννης συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου.
Ο κ. Τζίμας συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου
Ο κ. Φλώρος συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου
Ο κ. Γκίζας συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου
Ο Κ. Καραβασίλης συμφωνώ με την εισήγηση του προέδρου
Το συμβούλιο αφού άκουσε τις παραπάνω εισηγήσεις και μετά διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Με τις παρατηρήσεις του κ. συιιβούλου Νικολάου Ιωάννη)
-Να απαιτήσουμε την παραμονή της Κοινότητας μας ως αυτόνομου ΟΤΑ μέσα σε ένα περιβάλλον όμως που θα μπορεί να επιζήσει για το οποίο ο νομοθέτης θα λάβει ειδική πρόνοια όπως και στο σχέδιο I .ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ και το αίτημα μιας αυτό είναι σύμφωνο και με παλαιότερες αποφάσεις του Κ.Σ καθώς και όλων των Λαϊκών Συνελεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα μιας και ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό .Έτσι η Κοινότητα μας θα συνεχίσει την αλματώδη ανάπτυξη της όπως οι άνθρωποι της την ονειρεύονται και θα αυτοδιοικείται πραγματικά. -Εάν μείνει έστω και μία κοινότητα στη χώρα απαιτούμε να είμαστε και μείς Κοινότητα.
-Εάν δεν παραμείνει καμιά Κοινότητα στη Χώρα μας ζητούμε την ένωση της κοινότητας Μελισσουργών με τον όμορο Δήμιο Αγνάντων σε ένα Δήμο «ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ» και με έδρα την ΑΓΝΑΝΤΑ που μάλιστα βρίσκεται πάνω στο δρόμο Μελισσουργών -Άρτας με τον οποίο επικοινωνούμε .Λυτός ο Δήμος θα τηρεί το κριτήριο της ορεινότητος αποτελείται από κατοίκους με κοινά προβλήματα κοινές καταβολές κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Οι αποστάσεις μεταξύ των ορίων του είναι λογικές αναπτύσσεται με ήπιο τρόπο και πολιορκητικό κλοιό τον ορεινό τουρισμό διατηρεί παραδοσιακά χαρακτηριστικά, αποφεύγει γεωγραφικές ακρότητες και ταυτόχρονα δεν οδηγεί, σε μαρασμό την Κοινότητα μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου